top of page

Bierzmowanie

O sakramencie bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem dojrzewania w wierze. W tym sakramencie udziela nam Bóg Ojciec wraz Chrystusem swego „Pocieszyciela„, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Apostoł Paweł pisze: „kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy„ (Rz 8,9). Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani „ściślej wiążą się z Kościołem”, dlatego też „jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 11).

Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który może upoważnić kapłana, by mu w tym pomógł. Sakramentu tego udziela się podczas Mszy św. Po odczytaniu Ewangelii oraz homilii. Najważniejszy moment udzielania tego sakramentu to modlitwa biskupa z wyciągniętymi rękami nad osobami, którym udziela bierzmowania. Następnie kandydaci podchodzą do biskupa, wymieniają swoje imię (to, które wybrali na bierzmowanie – powinno być związane ze świętym, którego cnoty i świadectwo wiary pragniemy w szczególny sposób realizować w swoim życiu. Jeżeli kandydat nic nie wie o swoim patronie, którego imię wybrał, nie wie jakie świadectwo chrześcijańskiego życia dał światu, biskup nadaje mu inne imię, niż to, które sobie przystępujący do sakramentu wybrał). Biskup kreśli olejem Krzyżma Świętego znak krzyża na czole (znak sakramentu) i wymawia słowa: „N. (wypowiada imię kandydata) przyjmij znamię daru Ducha Świętego”, bierzmowany odpowiada: „Amen”, po czym biskup dodaje: „Pokój z tobą”, a kandydat odpowiada „I z Duchem Twoim”.

Kto może być świadkiem bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także inny katolik może to uczynić – musi to być jednak osoba już bierzmowana.

Kiedy udzielany jest ten sakrament?
Niemal w każdej większej parafii tego sakramentu udziela się raz do roku, pod koniec roku szkolnego. Przystępują dziś do niego zwyczajowo uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, ale nie tylko oni.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Aby godnie przyjąć ten sakrament duszpastersko wymagana jest roczna formacja kandydatów. Zaczyna się ono już we wrześniu, czyli na początku roku szkolnego. Ten, kto pragnie przyjąć w danym roku sakrament bierzmowania, powinien zatem w tym czasie zainteresować się swoim uczestnictwem w ogłaszanych w kościele spotkaniach i poznać wymagania stawiane przygotowującym się.

Terminy spotkań grup kandydatów w marcu:

Grupa 1 - kl. 8a z SP nr 1 - anim. Emilia Kaczorowska - 20 marca

Grupa 2 - kl. 8b z SP nr 1 - anim. Emilia Kaczorowska - 21 marca

Grupa 3 - kl. 8a z SP nr 19 (dziew.) - anim. Ala Kaczorowska - 22 marca

Grupa 4 - kl. 8a z SP nr 19 (chłop.) - anim. Ala Bakalarczyk - 21 marca

Grupa 5 - kl. 8b z SP nr 19 - anim. Robert Stoliński - 23 marca

Grupa 6 - kl. 8c z SP nr 19 - anim. Ala Bakalarczyk - 23 marca

Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą wieczorną 

Przed Eucharystią kandydaci powinni skorzystać z sakramentu pokuty

Po Mszy św. kandydaci udają się z animatorem do Domu Parafialnego

bottom of page