top of page

Regulamin

Parafialnej Rady Duszpasterskiej

WIKTOR SKWORC

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w Archidiecezji Katowickiej

1. PRD  stanowi,   zgodnie   z   kań.   536   KPK,   ciało  doradcze,   które   pod   kierownictwem proboszcza  parafii - w  ramach  ustawodawstwa  diecezjalnego - pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich  uwzględniających zachodzące przemiany społeczno — kulturowe.

3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz  wybrani   przez   parafian,   (w  sumie   maksymalnie   25   osób).   Liczba  członków   PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1. Członkami  PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3 .2.  Z urzędu należą do PRD:

3.2.1.  Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

3.2.2.  Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

3.2.3.  Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

3.2.4. Przedstawiciele osób świeckich  zatrudnionych  w  pracy duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:

3.3.1. Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

3.3.2. Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6 - 12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Zastępca przewodniczącego PRD { = proboszcza ) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany  sekretarz   PRD,   którego   obowiązkiem  jest   prowadzenie   protokołów  ze wszystkich zebrań rady.

6. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

7. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa  zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje  przewodniczący,  przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.

8. Ze  względu   na   doradczy  charakter   PRD  w   przypadku   rozbieżności   zdań   między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną.

9. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

9.1.W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

9.2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

9.3.W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

10.1.  Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

10.2.  Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.

10.3.  Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Katowicki,
po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

Katowice, 4 kwietnia 2012 r. VA l-7119/12

 

ks. dr Grzegorz Olszowski                                                                        Wiktor Skworc

Kanclerz                                                                                                        Arcybiskup Metropolita

Kurii Metropolitalnej                                                                                 Katowicki

bottom of page